Talented Artists Management (TAM)

ก่อตั้งขึ้นโดย “ครูเงาะ-รสสุคนธ์ กองเกต”จากจุดเริ่มต้นจากโรงเรียนสอนการแสดง The drama academy by ครูเงาะ ทำให้เห็นนักเรียนการแสดงจำนวนมากที่มีฝีมือ ทั้งยังเต็มไปด้วยความฝันและความตั้งใจ จังเป็นแรงบันดาลใจในการก่อตั้ง TAM ขึ้นโดยมีความตั้งใจที่จะผลิตนักแสดงมืออาชีพเข้าสู่วงการและมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการแสดงของนักแสดงไทย ฉะนั้นจึงเน้นทักษะการแสดงของนักแสดงในสังกัดเป็นหลัก TAM มีนักแสดงในสังกัดตั้งแต่อายุ2-60ปี และมีหลากหลายคาแร๊กเตอร์

Talented Artists Management (TAM)

ชนิกานต์ โศภิษฐ์วิศิษฏ์ (พลอย)

ชยาน์ภัสร์ จิตร์ระเบียบ (แนน)

จิราภัสร์ ศรจิตติวรรณ (เฮอิณ)

ด.ญ. อังศุมาลิน คงไทย

จุฬาลักษณ์ สิริล้อสกุลเพชร (กุ๊กกิ๊ก)

จุติ จำเริญเกตุประทีป (เมฆ)

สรายุทธ ตังตระกูลไพศาล (เซน)

ปิริยะภรณ์ ทาคาสึ (ปีปี้)

ชัชรินทร์ แซ่ตัน (โน้ต)