Talented Artists Management (TAM)

ก่อตั้งขึ้นโดย “ครูเงาะ-รสสุคนธ์ กองเกต”จากจุดเริ่มต้นจากโรงเรียนสอนการแสดง The drama academy by ครูเงาะ ทำให้เห็นนักเรียนการแสดงจำนวนมากที่มีฝีมือ ทั้งยังเต็มไปด้วยความฝันและความตั้งใจ จังเป็นแรงบันดาลใจในการก่อตั้ง TAM ขึ้นโดยมีความตั้งใจที่จะผลิตนักแสดงมืออาชีพเข้าสู่วงการและมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการแสดงของนักแสดงไทย ฉะนั้นจึงเน้นทักษะการแสดงของนักแสดงในสังกัดเป็นหลัก TAM มีนักแสดงในสังกัดตั้งแต่อายุ2-60ปี และมีหลากหลายคาแร๊กเตอร์