TAM


Talented Artists Management (TAM)
ก่อตั้งขึ้นโดย “ครูเงาะ-รสสุคนธ์ กองเกตุ”จากจุดเริ่มต้นจากโรงเรียนสอนการแสดง The drama academy by ครูเงาะ
ทำให้เห็นนักเรียนการแสดงจำนวนมากที่มีฝีมือ ทั้งยังเต็มไปด้วยความฝันและความตั้งใจ จึงเป็นแรงบันดาลใจในการก่อตั้ง TAM ขึ้นโดยมีความตั้งใจที่จะผลิตนักแสดงมืออาชีพเข้าสู่วงการและมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการแสดงของนักแสดงไทย ฉะนั้นจึงเน้นทักษะการแสดงของนักแสดงในสังกัดเป็นหลัก TAM มีนักแสดงในสังกัดตั้งแต่อายุ2-60ปี และมีหลากหลายคาแร๊กเตอร์

.1

ชนิกานต์ โศภิษฐ์วิศิษฏ์ (พลอย)9

ชยาน์ภัสร์ จิตร์ระเบียบ (แนน)8

จิราภัสร์ ศรจิตติวรรณ (เฮอิณ)4

ด.ญ. อังศุมาลิน คงไทย2

จุฬาลักษณ์ สิริล้อสกุลเพชร (กุ๊กกิ๊ก)3

จุติ จำเริญเกตุประทีป (เมฆ)6

สรายุทธ ตังตระกูลไพศาล (เซน)5

ปิริยะภรณ์ ทาคาสึ (ปีปี้)10

ชัชรินทร์ แซ่ตัน (โน้ต)